โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ตอบแล้ว ปมให้นักเรียนใส่ชุดทหาร ทำไม ?

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ตอบแล้ว ปมให้นักเรียนใส่ชุดทหาร ทำไม ?

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี แถลง ดราม่า ชุดนักเรียน แจงให้ นักเรียนใส่ชุดทหาร  ทำไม ช่วยจ่ายค่าชุด 50% ของราคาเต็ม เป็นการกายตามการเข้าร่วม กิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ที่ก่อนหน้านี้เกิดกรณีดราม่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ “หมอแล็บแพนด้า” ออกมาโพสต์ตั้งคำถาม ถึงสาเหตุที่มีโรงเรียนดังกล่าว กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ในหนึ่งสัปดาห์ต้องแต่งทั้ง ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดทหาร และชุดอาเซียน โดยหลังข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ไป หลายคนก็เป็นห่วง โดยเฉพาะประเด็นที่ชุดทั้งหายนั้นจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองเกินไปหรือไม่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 “โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี” 

ได้ร่อนหนังสือแถลงการณ์กับสื่อมวลชน ชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงของเรื่องราวทั้งหมด โดยระบุว่า “ตามที่ ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่องการแต่งกายของนักเรียน ระดับปฐมวัยของนักเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีชุดที่ต้องใส่มากเกินไปจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะชุดแต่งกายคล้ายทหารนั้น โรงเรียนขอนำเรียนว่า ชุดแต่งกายคล้ายทหารใช้แต่งเพื่อร่วมกิจกรรม กองพันอารักขาแผ่นดิน

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1. เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

2. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย

3. เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

4. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

5. เพื่อให้เด็กซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565 ทางโรงเรียนขอชี้แจงเรื่องการแต่งกายตามกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ดังนี้

1. ประชุมผู้ปกครองและสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 พ.ค.65 สอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

2. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการดำเนินกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พ.ค.65 ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพื่อช่วยพิจารณากิจกรรม ดังนี้ “ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงินซื้อชุดทหาร” “ ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม และมีชุดทหารแล้ว” “ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์ซื้อชุดทหาร”

3. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีไม่มีการจำหน่ายชุดทหารในโรงเรียน แต่จะอำนวยความสะดวกโดยการสำรวจราคาชุดให้ผู้ปกครอง และจัดหาร้านที่ราคาถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงแจ้งผู้ปกครองเพื่อสั่งตัดชุดให้เด็กตามที่ผู้ปกครองประสงค์ โดยที่โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการจัดซื้อชุดทหาร

4. คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน ยินดีซื้อชุดทหารเพื่อสวมใสให้เหมือนกับเด็ก ทั้งครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยง โดยใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเป็นต้นแบบให้กับเด็กในการร่วมกิจกรรม จากเหตุการณ์ที่ปรากฏ โรงเรียนประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่อง “การแต่งกายในการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี” ดังนี้

1. ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน 2.ทบทวนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา และ 3.ทบทวนและสรุปภาพรวมกิจกรรมในทุกปี

นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีข้อสรุปเรื่อง การแต่งกายในการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการแต่งกายในกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา โดยทางโรงเรียนจะช่วยออกคำใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทหารของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และซื้อชุดจิตอาสาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 โดยจ่ายให้ 50% ของราคาเต็ม และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเรื่องการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พ.ค.65

เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายในการช่วยเหลือ และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อชุดเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษามีข้อเสนอแนะให้งดการใส่ชุดผ้าไทยอาเซียนในวันศุกร์ โดยทางโรงเรียนจะร่วมพิจารณากับผู้ปกครองอีกครั้ง

โรงเรียนจึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัย มีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเจตนารมณ์เดียวคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณครูทุ่มเท เสียสละตั้งใจในการจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เรายังคงยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้ คู่คุณธรรม” เสมอมา และจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของ จังหวัดกาญจนบุรีตลอดไป”

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป